js99011.com

境内户外旅游保险企图_js99011.com_澳门金沙手机网站145

投保岁数
1-65周岁
合适人群
境内旅游、户外旅游、自驾旅游
保障企图
起止工夫
Thu Mar 22 11:44:23 CST 2018 ~ Sat Mar 24 11:44:23 CST 2018
保费
6_42015.com
立刻投保
 保险内容  计整齐  企图二
 不测身死残或徐  100,000  300,000

突发急性病身死

不测危险医疗

突发急性病医疗

丧葬费

100,000

10,000

10,000

10,000

300,000

15,000

15,000

10,000

 保险时期  计整齐  企图二
 1-3天  6  20

4-10天

11-15天

16-30天

10

15

25

30

45

75